Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Társasjáték Kuckó – Török Attila e.v.
www.tarsasjatek-kucko.hu
Az adatkezelő elérhetősége:
E-mail: info@tarsasjatek-kucko.hu
Postai cím: 2113 Erdőkertes, Pf. 25.
Központi telefonszám: +36 70 652 57 94

 1. Bevezető
  Jelen Adatkezelési Szabályzat a – (továbbiakban: Üzemeltető) internetes honlapon a
  Webáruház használók (továbbiakban: Felhasználó), önkéntes, tájékozott, és határozott
  hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.
  A jelen Adatkezelési Szabályzat (illetve egyszerűsített formában annak releváns és az alapvető
  jogok érvényesüléséhez szükséges részeinek) megismerése után a weboldalra történő
  regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait az Üzemeltető jelen
  Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. (Felhasználói profil létrehozása,
  vagy hírlevélre való feliratkozás.)
 2. Az adatkezelés elvei
  A Webáruház igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Üzemeltető a Felhasználók
  magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok
  szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 3. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.
  Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
  személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi
  ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a
  Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.
  Az Üzemeltető annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az
  adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
  megtesz.
  Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról
  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között
  meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
  Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
  hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  − 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  − 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
  egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
  − 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
  − 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs
  társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
 4. Az adatkezelés célja
  A Webáruházzal kapcsolatos adatkezelés közvetett célja, hogy az alvállalkozók és a
  Felhasználók közötti kapcsolatot megteremtse, a releváns információkat a szolgáltatók
  rendelkezésére bocsájtsa. A Webáruház alvállalkozói és a Felhasználók közötti szerződések
  létrejöttéhez szükséges információt továbbítsa, az ajánlattételi és elfogadási eljárásokat
  biztosítsa, valamint a hírlevélre feliratkozottak részére rendszeresen hírlevelet küldjön aktuális
  ajánlatairól.
 5. Az adatkezelés jogalapja
  A személyes adatok felvétele és kezelése a Webáruházat igénybe vevő Felhasználó önkéntes
  hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltése és a
  „Regisztrálok” gomb megnyomása útján ad meg.
  Az adatkezelést az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-87254/2015 és a NAIH- 100217/2016
 6. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó
  A Webáruház kizárólag regisztrációval vagy közösségi hálózat útján vehető igénybe. A webközvetítés során kezelt adatok: a Felhasználó neve, lakcíme, neme, születési ideje, e-mail címe,
  valamint a regisztráció dátuma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a
  Felhasználó tartozik felelősséggel.
  A kezelt adatok köre továbbá: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató Felhasználó IP címe,
  a Webáruház használatához igénybe vett készülékének és böngészőjének típusa, a megtekintett
  és az előzőleg látogatott weboldal címe.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (infotv. 5,§(1) a. pont)
  Az Üzemeltető a Webáruház működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  Üzemeltető, a felhasználói élmény növelése érdekében Felhasználó számítógépén kis méretű
  adatcsomagot, úgynevezett sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza. Abban az esetben ha a
  böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a csomagot kezelő Szolgáltatónak lehetősége
  van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de
  kizárólag a saját tartalma tekintetében. A használt süti session ID, amely alapján beazonosítható
  a Felhasználó a rendszeren. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy ugyanazon készüléket használó,
  más személyek számára is láthatóvá és kezelhetővé válik a Felhasználó felülete. Az ilyen
  esetekből adódó következményekért a Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
  A sütik segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük, azonban ha a nem
  személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az ilyen összekapcsolt adatokat a jelen
  Adatkezelési Szabályzat értelmében személyes adatként kezeljük.
 7. Az adatkezelés időtartama
  Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam
  alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. Üzemeltető a Webáruház
  működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével (értve ez
  alatt a vonatkozó Szerződés megszűnését) vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése
  alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.
  A Webáruházi hírlevél feliratkozásról, bármikor lehetőség van leiratkozni háromféle módon:
 • a személyes fiókban a hírlevél feliratkozás/leiratkozás mezőben
 • az info@tarsasjatek-kucko.hu címre küldött „hírlevélről leiratkozás” tárgyú levéllel
 • hírlevél végén található „Leiratkozom” gombra kattintva
  A Felhasználói profil törlése az info@tarsasjatek-kucko.hu email címre a „Felhasználói profil törlése”
  tárgyú levéllel indul. Mi ennek a kérésnek a megerősítését kérjük írásban egy meghatározott
  időpontig. Ha megérkezik a megerősítés, akkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a Felhasználó
  profilját, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A
  profil törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Webáruház nem vehető igénybe (csak
  vendégvásárlóként), arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.
 1. Adattovábbítás
  Az Üzemeltető a Webáruház működtetésével kapcsolatos személyes adatokat bíróság,
  ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más
  szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek
  megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett
  a Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához
  elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.
  A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szerződések létrejöttéhez szükséges adatokat az Üzemeltető
  a Szolgáltatók felé továbbíthatja.
 2. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
  Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes
  értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a Webáruház a módosítás
  hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.
 3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
  Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal,
  jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való
  kapcsolatának igazolása esetén élhet.
 4. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve
  megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy
  zárolását, az info@tarsasjatek-kucko.hu e-mail címen.
  Üzemeltető törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés
  célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a
  bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az
  adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki.
  11.Tájékoztatás
  A Felhasználó bármikor jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni rá vonatkozó személyes
  adatokról info@tarsasjatek-kucko.hu email címen. Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást
  ad a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a
  kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja
  meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.
 5. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
  vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
  adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
  (kötelező adatkezelés kivételével);
  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott
  egyéb esetben.
  Ha az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
  adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.
 6. Jogorvoslat
  Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével
  kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet
  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
  Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Honlap: www.naih.hu
  Telefon: +36-1-391-1400
  Hatályos 2020. november 01. napjától